Anulowanie naboru wniosków z dnia 22.12.2020 r.

Informujemy, że 22 grudnia br. wystąpił problem z serwerem czasu platformy SEKAP.

Czas przesłania wniosku do instytucji nie jest zgodny w właściwym czasem wykonania operacji przez użytkownika.

W związku z powyższym zostały anulowane rozpoczęte nabory wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla personelu przedsiębiorstw prowadzone przez operatorów oznaczonych jako ARR2 i FG3. link

Poinformujemy o nowym terminie odnośnych naborów, gdy tylko problem zostanie rozwiązany.