FAQ

1. Kto może ubiegać się o pomoc?
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.
2. Czy pracownik młodociany, mający podpisaną z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, może być uczestnikiem projektu?
Tak, pracownik młodociany, mający podpisaną z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, może być uczestnikiem projektu
3. Czy pracownik będący na urlopie macierzyńskim może zostać skierowany przez pracodawcę na usługę rozwojową?
Tak, ze względu na fakt, że mamy do czynienia z osobą pracującą. Uzasadniając ten fakt poniżej zamieszczam fragment Regulaminu Konkursu 8.2.3: Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.
4. Czy pracownik będący na urlopie wychowawczym może zostać skierowany przez pracodawcę na usługę rozwojową?
Zgodnie z regulaminem Konkursu, w przypadku urlopu wychowawczego osoba przebywająca na urlopie wychowawczym traktowana jest jako osoba bierna zawodowo i nie może być skierowana na usługę rozwojową: Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
5. Określanie momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych w ramach PSF w województwie śląskim.
W celu prawidłowego określania przez przedsiębiorców w ramach PSF w woj. śląskim wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu, przyjmuje się, że: w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość w oparciu o ustawę o rachunkowości za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień następujący nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego, tj. co do zasady 31 marca (jeżeli dniem bilansowym jest 31 grudnia), w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość na zasadach uproszczonych za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień dokonania spisu z natury (remanentu) na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia.
6. Czy spółka cywilna składa zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek osobno dla spółki i wspólników spółki?
Tak, w przypadku spółek cywilnych wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek osobno dla spółki oraz wspólników spółki.
7. Kwestia kwalifikowalności udziału pracowników zatrudnionych na krótkoterminowe umowy zlecenia, w ramach których przez cały okres obowiązywania umowy nie jest świadczona praca na rzecz zleceniodawcy, a co za tym idzie, wynagrodzenie z ich tytułu nie jest regularnie wypłacane, w usługach rozwojowych
Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2 Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskimWsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. Jak wynika z ww. rozporządzenia w skład personelu wchodzą m.in. osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego. Należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem grupy roboczej ds. pomocy publicznej, zaprezentowane w materiałach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 8 czerwca 2010 r., o rodzaju stosunku prawnego nie decyduje nazwa umowy, ale jej treść. Nie można również założyć, iż każdorazowo w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy cywilnoprawnej należy je traktować jako pracowników. Należy wówczas zbadać elementy stosunku pracy, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz cel umowy wraz ze zgodnym zamiarem stron. Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/20145 stanowiąc o tym, że osoby pracujące dla przedsiębiorstwa powinny być uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, wskazuje na pewne podobieństwo do stosunku pracy, którego jedną z cech charakterystycznych jest zatrudnianie pracowników za wynagrodzeniem. Tym samym uznanie osoby świadczącej pracę w ramach zawartej umowy zlecenie za kwalifikowalną następuje tylko w przypadku, gdy możliwe będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt jej zatrudnienia. Za taką dokumentację należy rozumieć rachunki lub listy płac z naliczonym wynagrodzeniem, dowody zapłaty tego wynagrodzenia oraz podatku dochodowego, począwszy od pierwszego miesiąca zatrudnienia. Mając na względzie powyższe Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach stoi na stanowisku, iż jeżeli dana osoba nie wykonywała pracy na rzecz Zleceniodawcy lub nie otrzymywała wynagrodzenia za wykonywaną pracę, należy uznać daną usługę rozwojową za niekwalifikowalną.