Aplikuj

Harmonogram naboru PSF na rok 2021

Fiszkę wniosku należy przesłać za pomocą platformy SEKAP, zgodnie z Instrukcją składania fiszki wniosku.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcyobowiązuje od 16.11.2020 r., wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojowąobowiązuje od 16.11.2020 r., wraz z następującym obligatoryjnie załącznikiem:

  • Załącznik nr 1. Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

UWAGA!!!
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US (Regulamin naboru par. 2 ust. 9 pkt 15 ).