Aplikuj

Aktualizacja harmonogramu naborów PSF na rok 2023
Instrukcja składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2014-2020 za pomocą platformy ePUAP

UWAGA!!!
      „Operator informuje, że termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” powinien przypadać na dzień 30 września 2023 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.”

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
(obowiązuje od 17.01.2022 r.), wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązuje od 17.01.2022 r.), wraz z obligatoryjnym załącznikiem:

  • Załącznik nr 1. Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie w naborze dedykowanym „ŚLĄSKIE dla UKRAINY” powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1 do Zasad naboru dedykowanego Ukraina – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
Zał. 2 do Zasad naboru dedykowanego Ukraina – Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową


UWAGA!!!
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US (Regulamin naboru par. 2 ust. 9 pkt 15 ).

Harmonogram naboru PSF na rok 2021
Harmonogram naborów PSF na rok 2022