Aplikuj

Aktualizacja harmonogramu naborów PSF na rok 2023
(obowiązuje od 7.04.2023 r.)

Instrukcja składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2014-2020 za pomocą platformy ePUAP

UWAGA!!!
   „Operator informuje, że w związku z aktualizacją harmonogramu naborów PSF na rok 2023 termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” powinien przypadać:

  • dla naboru w dniu 25.04.2023 – na dzień 31.07.2023 r.,
  • dla naboru w dniu 16.05.2023 – na dzień 31.08.2023 r.,
  • dla naboru w dniu 06.06.2023 – na dzień 30.09.2023 r.”

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
(obowiązuje od 17.01.2022 r.), wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązuje od 17.01.2022 r.), wraz z obligatoryjnym załącznikiem:

  • Załącznik nr 1. Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

UWAGA!!!
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US (Regulamin naboru par. 2 ust. 9 pkt 15 ).

Harmonogram naboru PSF na rok 2021
Harmonogram naborów PSF na rok 2022