O nas

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jest spółką prawa handlowego, której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Miasto Częstochowa, posiadająca 6.115 akcji na kwotę 15.287.500 zł, tj. 100% udziału w kapitale Spółki.
Celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki.

W związku z realizacją projektu pn. „Operator wsparcia finansowego dla MŚP w województwie śląskim” informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
 • przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO);
 • dane osobowe będą przetwarzane w imieniu IZ RPO do dnia następującego po upływie 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy publicznej, tj. od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. W przypadku odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych, okres ich przechowywana wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, w szczególności:
  – udzielenia wsparcia;
  – potwierdzenia kwalifikowalności wydatków;
  – monitoringu;
  – ewaluacji;
  – badań i analiz;
  – kontroli;
  – audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje;
  – sprawozdawczości;
  – rozliczenia projektu;
  – odzyskiwania wypłaconych operatorowi środków dofinansowania;
  – zachowania trwałości projektu;
  – archiwizacji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą przy al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42-202 Częstochowa; kontakt do Inspektora Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@arr.czestochowa.pl;
 • Instytucję Zarządzającą RPO WSL;
 • Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@wup-katowice.pl;
 • instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • Instytucje dokonujące ewaluacji Programu, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych.

O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik projektu zostanie poinformowany w drodze pisemnej.